SpäťÚvod / Katalóg / Služby,preprava,stroje,príspevok na zateplenie. / Zateplenie rodinného domu za skvelú cenu s príspevkom.

Zateplenie rodinného domu za skvelú cenu s príspevkom.

Zateplenie rodinného domu za skvelú cenu s príspevkom.

kompletné zateplenie rodinného domu (materiál + práca)

od 27,68 €
23,07 € bez DPH
Naceniť
27,68 €/m2
:
: m2

Cena zahrňa - prácu za dielo+montáž a demontáž lešenia ,polystyrén hr.8cm, lepidlo, hmoždiny, sieťku,štartovacie a rohové lyšty,  penetrák, tenkovrstvovú farebnú silikónovú omietku ako finálna úprava.

Akcia platí len pre Prešovský a Košický región 

 

Z akciovej ceny nie je možné poskytnúť ďalšiu zľavu

 

Objednajte si potrebný počet m2, vyplňte údaje o sebe a my sa Vám ozveme, aby sme dohodli všetky potrebné detaily. Po ich odsúhlasení objednávku potvrdíte a získate najvýhodnejšie zateplenie kvalitnými a značkovými materiálmi.

 

Aktuálny stav - I. kolo spustené

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 16.2.2016 oznámilo spustenie dotačného programu na zatepľovanie rodinných domov. Následne, od 16.3.2016 by malo byť záujemcom umožnené elektronicky požiadať o predmetnú dotáciu (príspevok). V I. kole sú vyčlenené financie pre prvých 1.000 žiadateľov, a teda bude platiť, kto prv príde, ten prv melie. Bližšie informácie o celom projekte, ako aj jeho podrobné podmienky a predpísaný postup nájdete nižšie.

 

Vláda SR prichádza pred voľbami 2016 s návrhom opatrení, tzv. II. sociálnym balíčkom, vrátane príspevku (dotácie) na zateplenie rodinného domu. Situácia na Slovensku v tomto ohľade nie je ružová. Hoci úspora energie, predĺženie životnosti a zvýšenie komfortu bývania formou obnovy budov patrí medzi jedny z najlepších investícií vôbec, nateraz sa teší významnej podpore len u bytových domov. PodľaStratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov schválenej vládou SR dosahuje úroveň zateplenia bytových domov 50%, zatiaľ čo pri rodinných domoch sa táto cifra pohybuje iba okolo 33%. Práve dodatočné pridanie tepelnej izolácie na vonkajšie steny či strechu, resp. výmena okien sa na rodinných domoch často krát uskutočňuje tak povediac „na kolene“ a svojpomocne, čo samozrejme súvisí s nie zanedbateľnou výškou investície. Jasný rozdiel je možné badať aj v súvislosti so zvýhodneným úverovaním Štátneho fondu rozvoja bývania, keďže majitelia rodinných domov o tento druh financovania takmer nejavia záujem.

Výška príspevku na zateplenie rodinného domu môže dosiahnuť až 6.500 eur, z čoho suma:

 1. 5.000 eur bude podmienená kvalitou tepelnej izolácie strechy, obvodových stien, vonkajších dverí, okien a vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurovaný a nevykurovaný priestor;

   

 2. 1.000 eur bude závisieť od množstva tepla potrebného na vykurovanie a

   

 3. 500 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu.

   

Pričom suma 6.000 eur (súčet a. + b.) nesmie prekročiť 30% oprávnených a uhradených nákladov. Medzi oprávnené náklady, ktoré si budú môcť vlastníci RD započítať, patria aj (i) náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, (ii) obnovu vstupov, bleskozvodu, lodžie a balkónu, ale aj (iii) DPH. Ministerstvo plánuje vyčleniť sumu 30 miliónov eur, takže príspevok na zateplenie domov by počas celého obdobia dotačného programu mohlo získať niekoľko tisíc uchádzačov.

 

Podmienky podpory

Avšak skôr ako sa do zatepľovania pustíte, resp. ho skončíte, keďže dotácie na zateplenie sa budú priznávať aj pri prácach začatých v priebehu roka 2015 (nie však skôr, čo uvediete v čestnom vyhlásení), odporúčame si dôkladne preštudovať podmienky dotačného programu. Podporení totiž budú iba majitelia - fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku (s občianstvom členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska - čo sa uvedie v čestnom vyhlásení), ktorých rodinný dom:

 1. má podlahovú plochu max. 150 m² (jednopodlažný RD), resp. 250 m² (viacpodlažný RD);
 2. nachádza sa v SR;
 3. bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred jeho zateplením, čo preukážete kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o pridelení súpisného čísla;
 4. využíva sa len na bývanie, čiže nie je sídlom firmy, resp. nie je využívaný na iný účel, čo záujemca uvedie v čestnom vyhlásení;
 5. na jeho zateplenie nebola skôr poskytnutá podpora Štátneho fondu rozvoja bývania a
 6. samotné zatepľovanie sa uskutočnilo v súlade s požiadavkami technickej normy STN 73 0540‑2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.

Pochopiteľne, príspevok (dotáciu) na zatepľovanie toho istého RD možno poskytnúť len raz. Finančne budú zvýhodnené tie RD, ktoré budú spĺňať prísnejšie tepelnoizolačné normy platné od 1. januára 2016.

Kvalitatívne požiadavky

Zákon stanovil aj ďalšie kvalitatívne podmienky, ktoré je potrebné splniť za účelom získania dotácie:

 • pripraviť projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia (vzor) a zhrnutie výsledkov normalizovaného energetického hodnotenia;
 • použiť teploizolačný materiál, na ktorý výrobca vydal vyhlásenie o parametroch (pôvodne vyhlásenie zhody výrobku);
 • zabezpečiť si zhotoviteľa, ktorý disponuje platnou licenciou (správou z inšpekcie) na realizáciu tepelnoizolačných prác vydanou buď TSÚSeucertom alebo iným akreditovaným orgánom v EÚ;
 • doručiť položkový rozpočet projektu;
 • predostrieť licenciu vydanú stavebnej firme na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016);
 • nechať spracovať energetický certifikát (po skončení prác) a
 • predložiť všetky faktúry/doklady a fotodokumentáciu zrealizovaného projektu.

   

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok

Záujemcom má byť umožnené od 16.3.2016 elektronicky žiadať o poskytnutie príspevku na webovej stránke Ministerstva. Táto možnosť bude ukončená po prijatí prvých 1.000 žiadostí, najneskôr však 12.4.2016. Do 5 pracovných dní od podania elektronickej žiadosti bude potrebné ministerstvu doručiť aj listinnú podobu žiadosti spolu so všetkými prílohami. Pri rodinných domoch v spoluvlastníctve viacerých osôb bude musieť žiadateľ doručiť aj úradne overený písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov a plnomocenstvo na zastupovanie. Pri BSM je potrebné predložiť aj úradne overený písomný súhlas druhého z manželov. Ministerstvo po preskúmaní jednotlivých žiadostí buď konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich príloh alebo rozhodne o poskytnutí príspevku, o čom žiadateľa písomne upovedomí.Ďalšie kolo by malo byť spustené v II. štvrťroku 2016.

 

Pred podaním elektronickej žiadosti odporúčame preštudovať si podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o príspevok.

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, portál zatepluj.sk, zákon č. 277/2015 Z.z. a vyhláška č. 342/2015 Z.z.

Podobné produkty
Newsletter

Ak si prajete dostávať informácie o našej ponuke emailom, odošlite nám Vašu emailovú adresu.

Infolinka

Potrebujete poradiť pri výbere materiálu alebo výpočte množstva? Máte záujem o ešte výhodnejší nákup materiálu na celý dom?

Infolinka
Cenová ponuka

Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na vybraný stavebný materiál. Jednoducho ho naložte do košíka a odošlite nám Vašu žiadosť.

Cenová ponuka