SpäťÚvod / Katalóg / Zatepľovanie / Lepidlá / TS SPECIAL ECO

TS SPECIAL ECO

TS SPECIAL ECO

Cementové lepidlo pre zatepľovanie fasád. Je priamo určené pre lepenie tepelnoizolačných materiálov – fasádneho polystyrénu EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačných dosiek z minerálnych vlákien MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Je kom

5,28 €
4,40 € bez DPH
Naceniť
5,28 €/vrece
: 25 kg
: vrece

TS SPECIAL ECO

 

POUŽITIE
 • Pre kontaktné zatepľovacie systémy
 • Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
 • K lepeniu doskových izolantov – EPS, XPS, MW pozdĺžne vlákno
 • K stierkovaniu – EPS, MW s pozdĺžnym vláknom
 • V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobetónových tvárnic
VÝHODY / VLASTNOSTI

 

 • Kvalitné lepiace a stierkové lepidlo
 • Výborný pomer kvality k cene
 • Prídržnosť k podkladu a izolantu výrazne prekračujú požiadavky
 • Spracovateľnosť cca 90 minút.
 • Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

 

 • SPOTREBA MATERIÁLU (KG/M2):

  lepenie 3-5kg/m²,  stierkovanie 3-5kg/m²

   
 •  

  SPOTREBA VODY / 1 KG:

  0,19 – 0,21l

   
 •  

  BALENIE:

  25 kg

   

   

  TS SPECIAL ECO Tenkovrstvá lepiaca a stierková malta pre systémy ETICS Popis výrobku / charakteristika Cementový malta pre zatepľovanie fasád budov a rodinných domov. Je priamo určená pre lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS, extrudovaného polystyrénu XPS (štruktúrovaný povrch) alebo fasádnych dosiek z minerálnej vlny MW pri montáži vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS). Tento výrobok je súčasťou systému EXCEL THERM a EXCEL THERM minerál s európskym technickým schválením (ETA), vydaným podľa smernice ETAG 004 pre lepenie zatepľovacieho systému. Rešpektujte pokyny pre spracovanie a aplikáciu podľa Montážneho návodu pre tieto systémy! Vlastnosti / výhody  Pre vnútorné i vonkajšie použitie  Výborný pomer kvality a ceny  Spracovateľnosť cca 90 minút.  Vysoká difúzna schopnosť (nízky faktor difúzneho odporu) μ ≤ 20  Spĺňa požiadavky smernice EATG 004  Hydraulicky tuhnúca Oblasť použitia  Pre kontaktné zatepľovacie systémy  Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly  K lepeniu doskových izolantov - EPS, XPS, MW pozdĺžne a kolmé vlákno  Na stierkovaniu doskových izolantov - EPS, MW s pozdĺžnym vláknom  V kombinácií s armovacou sieťkou je vhodná pre renovácie starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobetónových tvárnic Klasifikácia Technické údaje Základ cementová zmes, triedený kremičitý piesok, odľahčené plnivá, aditíva neobsahuje vápenný hydrát Ca(OH)2 Farba Sypná hmotnosť sivá 1 730±50 kg/m3 Objemová hmot. čerstvej zmesi 1 950±50 kg/m3 Objemová hmot. zatvrdnutej zmesi 1 790±50 kg/m3 Doba spracovateľnosti 90 min po namiešaní pri 20°C a 65% rel. vlhkosti Veľkosť stredného zrna ≤ 0,35 mm Tepelná odolnosť -30 /+70 °C po vytvrdnutí Aplikačná teplota + 5 / +25 °C pre vzduch, prvok a podklad Faktor difúzneho odporu µ < 20 - Pevnosť v tlaku ≥ 20 Mpa Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 7 Mpa Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch ≥ 0,34 Mpa alebo porušenie v podklade Prídržnosť k izolantu po 28 dňoch ≥ 0,10 Mpa alebo porušenie v izolante Prídržnosť malty k izolantu po zmrazovacích cykloch ≥ 0,10 Mpa alebo porušenie v izolante Plné zaťaženie 28 dní pri 20°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu Spotreba zámesovej vody 19 - 21 % t. j. 4,75 – 5,25 lit./25 kg vrece Spotreba 3,0 - 5,0 kg/m2 pre lepenie izolantu  4,0 kg/m2 výstužná vrstva  1,3 kg/m2 pri hrúbke 1mm/m2 Obmedzenie Nie je vhodná pre aplikáciu za priameho slnečného žiarenia. Je nutné chrániť pred rýchlym vysušením. Pri realizácii fasádnych tepelnoizolačných dosiek EPS s obsahom grafitu (šedý polystyrén) musia byť dodržané technologické zásady, ktoré zamedzia rýchlemu vysušeniu lepidla počas aplikácie za priameho slnečného žiarenia a deformácii izolantu pri teplotných zmenách: Teplota ovzdušia a teplota podkladu pri realizácii by nemala byť vyššia ako 25°C. Pred realizáciou, by tepelnoizolačné dosky nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, aby nedošlo k naakumulovaniu tepla v doske. Tým sa zamedzí vysušovaniu a oddeľovaniu lepidla od dosky. Tepelnoizolačná doska, ktorá je nalepená na podklade musí byť kotvená podľa kotviaceho plánu ETICS a musí mať dostatočne ukotvené aj všetky rohy, aby sa zabránilo deformáciám izolantu pri zmene teplôt. Používajte tieniace siete aby sa zabránilo prehrievaniu izolantu alebo vykonávajte práce vtedy, keď nie je slnečné žiarenie také intenzívne. Pri teplote pod + 5°C (vzduch a podklad) a pri očakávaných mrazoch nepoužívať! Podklad Vhodným podkladom pre lepenie je omietané a neomietané murivo, murivo z presných tvárnic a betóny. Podklad musí byť súdržný (doporučená výsledná priemerná hodnota 200 kPa, min. 80 kPa), suchý bez ustálenej zvýšenej vlhkosti, primerane rovný (doporučené do 10 mm/1m lata), zbavený všetkých nečistôt, prachu, mastnôt, olejov, soľných a vápenných výkvetov, bez biotického napadnutia, objemovo stabilizovaný, rovnomerne nasiakavý a nepremrznutý. Pokiaľ je podklad vlhký, bude prebiehať tvrdnutie lepidla značne pomaly. Nevhodné podklady pre lepenie sú kov, sklo, plasty, lamináty a živice. Drevené podklady a podklady s podielom dreva ako drevotrieskové, cementovláknité a sadrovláknité dosky je potrebné upraviť výrobkom DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT. Nesavé podklady ako OSB dosky musia byť napenetrované výrobkom ADHÉZNY MOSTÍK. Príprava pre lepenie fasádnych dosiek Pri lepení je nutné zaistiť teplotu prostredia, podkladu a lepených prvkov v rozsahu od + 5°C do + 25°C. V rámci prípravy pre lepenie osadíme zakladacie (soklové) lišty podľa projektu. Pre prácu potrebujeme 2 m latu (vodováhu), miešaciu nádobu, rotačné miešadlo s vŕtačkou a hladidlo z nerezovej ocele so zubovou stierkou (zub 8-10 mm) pre nanášanie lepiacej malty. V prípade celoplošného lepenia izolantu je pri voľbe zubu stierky nutné rešpektovať rovnosť podkladu. Rozmiešanie zmesi Suchú zmes dôkladne premiešajte s čistou studenou vodou spĺňajúcu STN EN 1008 v pomeru cca 0,19 - 0,21 lit. na 1 kg suchej zmesi (tj. cca 4,75 – 5,25 lit. vody na 25 kg vrece) v hladkú homogénnu hmotu. Po premiešaní nechajte maltu 10 minút odstáť a opäť premiešajte. Po dobu spracovania nedolievať ďalšiu vodu. Správne zamiešaná zmes po nanesení zubovou stierkou na podklad si podrží profil zubov, nesmie sa roztekať. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte hranicu cca 200 otáčok za minútu a vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabránite napeneniu primiešaním vzduchu). Je zakázané pridávať akékoľvek ďalšie prísady. Lepenie tepelnoizolačných materiálov Pri lepení tepelnoizolačných materiálov je bezpodmienečne nutné postupovať podľa montážneho návodu príslušného ETICS. Polystyrénové a minerálne dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákien sa kladú na väzbu. Pre podklady s nerovnosťou väčšou ako ±4 mm je nutné na izolant nanášať maltu po obvode izolantu vo vrstve max. do 2 cm s 2-3 terčami o veľkosti dlane v pozdĺžnej osi dosky. Po prilepení musí kontaktná plocha tvoriť min. 40% plochy dosky s kontaktnou hrúbkou lepidla max. 10 mm. Pri podklade s nerovnosťou menšou než ±4 mm sa malta na izolant nanáša celoplošne zubovou stierkou so zubom až 10 mm, na minerálnu vlnu s pozdĺžnym vláknom sa vykoná najprv celoplošný záter redšou maltou a následne sa použije hmota štandardnej konzistencie. Na minerálne dosky s kolmým vláknom je nutné vždy nanášať maltu celoplošne zubovou stierkou, v tomto prípade sa odporúča najprv celoplošný záter redšou maltou na rube dosky a nanesenie lepiacej malty zubovou stierkou na izolant a podklad, teda lepenie s obojstranným nanášaním lepiacej malty. Maltu vždy nanášajte na rub dosky izolantu s dôkladným zatrením. Je potrebné overiť si priamo u výrobcu izolačného materiálu, či neodporúča iný postup na základe vlastného upraveného technologického predpisu. Potom dosku osaďte a pritlačte k podkladu. Rovnosť lepenia priebežne kontrolujeme 2 m latou. Dosky sa kladú vzostupne na väzbu a na spád v ploche a na nárožiach, bez vyplňovania škár lepidlom z dôvodov eliminácie tepelných mostov! Odrezky dosiek s rozmerom pod 150 mm u EPS, XPS a pod 250 mm u minerálneho vlákna (vlny) MW a dreveného vlákna WW nepoužívať. Kotvenie ETICS Počet, typ a rozmiestnenie hmoždiniek v ploche s ETICS určuje kotviaci plán v závislosti na zvolenom type ETICS, na druhu izolantu, type podkladu pre kotvenie a konkrétnych podmienkach (tvar a situácia) stavby. Návrh počtu hmoždiniek vychádza z požiadavky odolnosti ETICS proti účinkom sania vetra, určeného podľa STN EN 1991-1-4. Metodika návrhu mechanického kotvenia ETICS je daná národnou normou STN 73 2902. Pred realizáciou následnej výstužnej vrstvy je vždy nutné prikotviť izolant tanierovými hmoždinkami podľa projektu - technologická prestávka od nalepenia je minimálne 24 - 48 hodín závisí na savosti podkladu, druhu izolantu a teploty počas lepenia izolantu po celú dobu až do kotvenia. Prebrúsenie izolačných dosiek sa vykonáva po 24 - 48 hodinách od nalepenia izolačných dosiek. Vytváranie základnej výstužnej (armovacej) vrstvy Pri realizácií výstužnej vrstvy a minimálne 48 hodín potom je nutné zaistiť teplotu prostredia a podkladu v rozsahu + 5°C až + 25°C. Pri silnom vetre a za priameho oslnenia plôch povrchovej úpravy realizáciu nevykonávajte. Pokiaľ sú dosky z penového polystyrénu nalepené bez ochrany proti UV žiareniu viacej než 14 dní, musí byť povrch dosiek prebrúsený za účelom odstránenia degradovanej povrchovej vrstvy polystyrénu. V prvej fáze je nutné previesť diagonálnu výstuž rozmeru minimálne 200 x 300 mm v rohoch otvorov a prípadne aj prídavnú výstuž o šírke 300 mm na rozhraní rôznych druhov izolantov a na ďalších exponovaných miestach. Osaďte do malty všetky profily príslušenstva. Následne sa vykoná výstužná armovacia vrstva s celoplošným vložením výstužnej sklovláknitej sieťoviny s presahmi 100 - 120 mm. Na rohoch, špaletách a ukončeniach cca 15 - 20 cm. Najskôr natiahnite maltu na pripravený podklad s primeraným prítlakom rovnou stranou oceľového hladidla. Potom rozotrite maltu do potrebného plošného množstva zubovou stranou stierky. Do malty vložte sklotextilnú výstužnú tkaninu s protialkalickou úpravou a vtlačte ju od stredu pásu ku kraju. Zahlaďte tkaninu hladidlom a podľa potreby doplňte potrebné množstvo malty. Cieľom je súvislá vrstva hrúbky minimálne 3 mm, doporučená viac ako 4 mm s výstužnou tkaninou v 1/3 hrúbky vrstvy pri vonkajšom povrchu. Vrstvu chráňte 24 hodín pred dažďom! Lokálne nerovnosti (stopy po naťahovaní) zrazte širšou špachtľou až po zatuhnutí malty. Platí zákaz plošného brúsenia stierky. Vyrovnávajúca vrstva sa nevykonáva! Každú ďalšiu vrstvu lepidla, ktorá nie je nanášaná tzv. do živého je nutné vystužiť opäť sklotextilnou sieťkou. Minerálnu vatu odporúčame opatriť najprv redším tzv. nulovým záterom pred vykonaním výstužnej vrstvy, tá sa už robí lepidlom klasickej konzistencie, ktorý musí ísť tzv. do živého záteru! Pokiaľ sa zvolí nanášanie tmelu jednokrokovo, mala by byť malta takej konzistencie, aby nedochádzalo k strhnutiu vláken z povrchu izolantu a nabaľovaniu na lepidlo, avšak lepidlo nesmie stekať. V prípade nároku na vyššiu mechanickú pevnosť armovacej vrstvy vykonajte rovnakým spôsobom s technologickou prestávkou max. do 6 hodín druhú výstužnú vrstvu so sklotextilnou sieťovinou. Pred následným nanášaním pastovitých hmôt tvoriacich finálnu povrchovú úpravou odporúčame vykonať penetráciu podkladu najskôr po 48 hodinách a aplikáciu povrchových omietok 7 – 10 dní po aplikácií výstužnej vrstvy. Upozornenie Dodatočné pridávanie akýchkoľvek prísad, kameniva alebo pojiva k hotovej zmesi alebo ich presievanie je neprípustné. Pri práci s cementovým lepidlom chráňte okolité plochy proti znečisteniu. Hliníkové a eloxované ukončovacie lišty okamžite očistite. Neručíme za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku. Pri styku mokrého cementu, čerstvého betónu alebo malty s kožou môže dôjsť k podráždeniu, vzniku dermatitídy alebo poleptaniu. Môže dôjsť k poškodeniu výrobkov z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov. Čistenie Materiál: ihneď vodou. Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky. Balenie Papierové vrece s PE vložkou 25 kg / 1 paleta - 48 vriec / 1200 kg. Skladovateľnosť Skladujte v chladnom a suchom prostredí na palete alebo drevenom rošte v pôvodnom neporušenom obale, chránené pred pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Použiteľnosť 1 rok od dátumu výroby, uvedeného na obale výrobku. Platnosť TL č. 06 Aktualizované dňa: 19.10.2016 Číslo vydania: 6 Platnosť od 01.08.2011 Výrobok v záručnej dobe zodpovedá uvedenej klasifikácii a výrobnému etalónu. Informácie a poskytnuté údaje v tomto technickom liste spočívajú na našich dlhodobých skúsenostiach, výskume, vývoji, objektívnom testovaní a praktickým používaním daného výrobku. Predpokladáme, že sú spoľahlivé a zodpovedajú najnovším poznatkom. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok použitý v stavbe, ani poznať plánované metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, bez predbežnej konzultácie s technickým oddelením spoločnosti. Vyššie uvedené údaje sú iba všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami.

   

   

   

Podobné produkty
EMPORIO LEPIDLO FASÁDNE BETA ß - 25KG
EMPORIO LEPIDLO FASÁDNE BETA ß - 25KG

EMPORIO LEPIDLO FASÁDNE BETA ß - 25KG

Cementové lepidlo pre vnútornú i vonkajšiu povrchovú úpravu podláh a stien.

4,38 €/vrece
Newsletter

Ak si prajete dostávať informácie o našej ponuke emailom, odošlite nám Vašu emailovú adresu.

Infolinka

Odpovieme Vám emailom alebo telefonicky a radi Vám poradíme pri výbere .

Infolinka
Cenová ponuka

Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na vybraný stavebný materiál. Jednoducho ho naložte do košíka a odošlite nám Vašu žiadosť.

Cenová ponuka